MD in Otorhinolaryngology


Dr. R.P. Dayasena (Chairperson)
Dr. A.D.K.S.N. Yasawardena (Secretary)
Members
Dr. (Mrs.) C. Jayasuriya
Dr. D.S.C Perera
Dr. (Mrs.) Malkanthi Jayasinghe
Dr. K.Y.S. Weerakkody
Dr. D.A. Jayasena
Dr. S. Selwarathnam
Dr. Senaka Welandawe
Dr. B Thirumaran
Dr. U.B. Abesundara
Dr. V. Jeewathas
Dr. B. Samarasinghe
Dr. R. Kirihena,
Dr. W.M.C. Narampanawa