Awards & Medals

Year

Name of Awardee

2018 Dr. R.M.T.M. Gunawardana (MD)
2016 Dr. D.P Wickramasinghe (MD)
2015 Dr. R.E.E De Silva (MD)
2014 Dr. P.C. Chandrasinghe (MD)
2013 Dr. B.S.M.A. Siriwardane (MD)
2012 Dr. Inuka Kishara Gooneratne (MD)
2011 Dr. Vasitha Abeysuriya (MD)
2010 Dr. S.C.U. Kumara (MD)

Year

Name of Awardee

2018 Dr. N.A Munesinghe
2017 Dr. N.P.G.C.R. Naotunna (MSc)
2016 Dr. R.M.I.S.K Senavirathna (MSc)
2015 Dr. N Suganthan (MSc)
2014 Dr. A.T Ellawala (Dip/MSc)

Year

Name of Awardee

2013 Dr. W.A.N.D Wickramasinghe (MD)

Year

Name of Awardee

2012 Dr. Sameera Rangana Attapattu (Dip/MSc)
2011 Dr. M.M.S.T.K. Malawisinghe (Dip/MSc)
2010 Dr. A.H.W. De Silva (Dip/MSc)

Year

Name of Awardee

2018 Dr. N.B Walpita
2016 Barch Dr. R.L.Fernando
2017 Barch Dr. A.B.Galliyadda
2016
Dr. C.R Wijesundara
2014 Dr. H.G. Jayakody
2013 Dr. W.A.N.D Wickramasinghe
2010 Dr. W.D.Y.N. Walpita
2008 Dr. M.S.D. Wijesinghe
2007 Dr. M.S.D. Wijesinghe
2007 Dr. A.P. De Silva
2006 Dr. S.H.P De Silva
2005 Dr. D.K.N.N. Hemachandra
2004 Dr. M.V.F. Jayasuriya
2001 Dr. W.K. Lakshman
2000 Dr. N.M.C.K. Arambepola
1998 Dr. N.S. Gunawardena
1996 Dr. H. Piyadasa
1992 Dr. S.C.M. Dharmage

Year

Name of Awardee

2018 – Aug./Sep Dr. D. Jegavanthan
2018 – Feb./Mar Dr. D.M Liyanage
2017 – Aug./Sep Dr. R.T.Jayasekara
2017 – Feb./Mar Dr.C.L.Fonseka
2016 – Aug./Sep Dr. C.D Beligaswatta
2016 – Feb./Mar Dr. D.R Wijayaratne
2015 Dr. S.S.C Gunatilake
2014 Dr. S.T.C.J Subasinghe
2013 Dr. G.N.D. Perera
2013 Dr. Abeysekera
2012 Dr. I.K. Gooneratne
2010 Dr. K.K.A.O. Walawwatta
2009 Dr. A.A.D.D.N. Amaratunga
2008 Dr. E.S. Wijewickrama
2007 Dr. M.A Niriella
2006 Dr. K.V. Udayapushpa
2005 Dr. I.G. Atukorala
2005 Dr.(ms) W.W.W. Jayawickrama
2004 Dr.S.T. Pereira
2003 Dr. W.P.W.M.C.S. Bandara
2003 Dr. P.H.J.G. De Silva
2002 Dr. M. Guruparan
2001 Dr. A.D. Fernando
1999 Dr. S.M.P.D. Munidasa
1998 Dr. S.C. Abeygunasekara
1997 Dr. A.P. Premawardhena
1993 Dr. C.N. Gunasekera
1993 Dr. W.K. De Abrew
1992 Dr. C.A. Ariyaranam
1989 Dr. N.L. Amarasena
1989 Dr. M.M.A. Dissanayake
1987 Dr. P.M.Y.I. Tilakaratna
1986 Dr. H.J. De Silva
1984 Dr. S.K Jayathissa

Year

Name of Awardee

2018 Dr. S.J. Udakumbura
2017 Dr. T.S. Keragala
2016 Dr. D.M.S.V Dissanayake
2010 Dr. L.S. Jayasinghe
2006 Dr. D.M.M.D.B. Dhanapala
2005 Dr. M. Kumaradas
2003 Dr. J.K.D. Asokaratne
2002 Dr. M.S. Amaratunge
2000 Dr. C. Arukgoda
1997 Dr. I.K. Weerakoon
1994 Dr. V. Balasaraswathy
1991 Dr. D.H.H. Wariyapola

Year

Name of Awardee

2018 – Aug./Sep. Dr. D. Jegavanthan
2018 – Feb./Mar. Dr. A.S. Vidanagamage
2017 – Aug./Sep. Dr. R.T.Jayasekara
2017 – Feb./Mar Dr. D.D.K.Abeyaratne
2016 – Aug./Sep. Dr. S Thillainathan
2016 – Feb./Mar Dr. T.D.P Vithanage
2015 Dr. A.M Wijesinghe
2014 Dr. S.T.C.J Subasinghe
2013 Dr. R.A Abeysekera
2013 Dr. G.N.D Perera
2012 Dr. T.W.N. Karunasena
2012 Dr. I.K. Gooneratne
2011 Dr. R.D.N.C. Sarathchandra
2009 Dr. R.B.D. Ranasinghe
2009 Dr. A.A.D.D.N. Amaratunga
2008 Dr. M.W.S. Niranjala
2006 Dr. K.V. Udayapushpa
2005 Dr. N.M.W. De Alwis
2005 Dr. V.D. Joseph
2004 Dr. S.P. Siyambalapitiya
2003 Dr. W.P.W.M.C.S. Bandara
2003 Dr. P.H.J.G. De Silva
2002 Dr. J.I.P. Herath
1999 Dr. S.M.P.D. Munidasa
1998 Dr. A.W.M. Wazil
1998 Dr. S.C. Abeygunasekara

Year

Name of Awardee

2018 Dr. G.V.M.C Fernando
2017 Dr. K.A.R.D. Jayasooriya
2016 Dr. K.A.C Iroshani
2015 Dr. R.D.C. Dharmasena
1998 Dr. J.R. Arnold
1997 Dr. P. Ganeshan
2018 – Jul Dr. Rathnayaka Mudiyanselage Thilina Mihiran Gunawardena
2018 – Feb. Not awarded
2017- Jul Not awarded
2017-Feb Dr. Sachithanandan Vinojan
2016-Jul Dr. Dakshitha Praneeth Wickramasinghe
2016- Feb Dr. Thushan Dhannajaya Goonaratne
2015- July Dr. Balasingam Balagobi
2015- Feb Not awarded
2014- July Dr. Mohan Harshanath Samarasinghe
2014- Feb Dr. Pramodh Chithral Chandrasinghe
2013- July Dr. Nishantha Liyanapathirana
2013- Feb Not awarded
2012 – Jul Not awarded
2012 – Feb Not awarded
2011- July Dr. Vasitha Abeysuriya
2011- Feb Dr. Herath Mudiyanselage Viraj Samantha Bandara Rathnayake
2010- July Dr. Ranga Eshaka Wikramarachchi
2010-Feb Dr.Sakaladipathige Chaminda Udayakumara
2009 – Jul Dr. Gnanathsen Kavinda Rajapakshe
2009 – Feb. Dr. Kapila Chaminda Gamage
2008- Jul Dr. Asanga Bandara Yatawatta
2008-Feb Not awarded
2007-Jul Dr.Thayasivam Gobyshanger Thamotharampillai
2007- Feb Dr. Kamaladasan Umashankar
2006- July Dr. Akurugoda Gamage Duminda Nalaka Gunasena
2006- Feb Not awarded
2005- July Dr. Vijith Chandan Halahakoon
2005- Feb Dr. Sivaganesh Sivakumar
2004- July Not awarded
2004- Feb Not awarded
2003– Jul Dr. Gnanakantha Kumaradsan
2003– Feb Not awarded
2002- July Not awarded
2002- Feb Dr. Hewagallage Chandana Wijewardena
2001- July Dr. Singappuli Arachchige Kanchana Singappuli
2001-Feb Not awarded
2000- July Dr. Srinath Kumara Chandrasekara
2000-Feb Not awarded
1999 Dr. B.L.A. Karunarathne
1998 – Aug Not Awarded
1998 – Jan Dr. S.A.K. Manampitiya
1997 – Aug Not Awarded
1997 – Jan Dr. A.A. Pathirana
1997 – Jan Dr. W.D.M. Gunasekara
1996 Dr. A.M. Abeygunasekera
1995 – Jul Dr. K.N.W. Abeyasekara
1995 – Feb Not Awarded
1994 Dr. G.K.S. De Silva
1993 Dr. R.R. Pieris
1992 Dr. A.D. Kapuge
1991 Dr. S.P. Hennayake
1990 Dr. G.A.C. Amarasena
1987 Dr. B.M. Shrestha

Year

Name of Awardee

2002 Dr. K.H.D. De Silva
2000 Dr. E. Chandraharan
1998 Dr. D. Maruthini
1996 Dr. R.C. Fernandopulle
1995 Dr. A.U. Rajapakse
1987 Dr. Lankachandra
2018 – Jul Dr. Kasun Dhananja Liyana Nanayakkara
2018 – Feb. Dr. Malaka Dharmakeerthi Jayawardeena
2017- Jul Not awarded
2017-Feb Dr. Sachithanandan Vinojan
2016-Jul Not awarded
2016- Feb Dr. Thushan Dhannajaya Goonaratne
2015- July Dr. Balasingam Balagobi
2015- Feb Not awarded
2014- July Dr. Buddhika Kamaneeya Dasanayaka
2014- Feb Dr. Bandaranayake Mudiyanselage Vathsal  Chinthka Bandaranayake

Dr. Pramodh Chithral Chandrasinghe

2013- July Dr. Nishantha Liyanapathirana
2013- Feb Not awarded
2012 – Jul Dr. Himaru Kovinda Wirithamulla
2012 – Feb Not awarded
2011- July Dr. Vasitha Abeysuriya
2011- Feb Not awarded
2010- July Dr. Sanjeewa Anuruddha Seneviratne
2010-Feb Dr.Sakaladipathige Chaminda Udayakumara
2009 – Jul Dr. Nuwan Dinesh Premachandra           Dr. Thevaratheepan Jeyakumar              Dr. Thangarajah Nimalarajan
2009 – Feb. Dr. Kapila Chaminda Gamage
2008- Jul Dr. Asanga Bandara Yatawatta
2008-Feb Not awarded
2007-Jul Dr. Thayasivam Gobyshanger Thamotharampillai
2007- Feb Dr. Thisara Chamupathie Weerasinghe
2006- July Dr. Akurugoda Gamage Duminda Nalaka Gunasena
2006- Feb Not awarded
2005- July Not awarded
2005- Feb Dr. Sivaganesh Sivakumar
2004- July Not awarded
2004- Feb Not awarded
2003– Jul Dr.Don Eric Neil Jayasuriya
2003– Feb Not awarded
2002- July Dr. Don Tilak Deemantha de Silva
2002- Feb Dr. Bahavan Murugesapilai
2001- July Dr. Singappuli Arachchige Kanchana Singappuli
2001-Feb Not awarded
2000- July Not awarded
2000-Feb Not awarded
1998 – Aug Not Awarded
1998 – Jan Dr. A.U.B. Pethiyagoda
1997 – Aug Not Awarded
1997 – Jan Dr. A.A. Pathirana
1996 Dr. D.D. Weerasekera
1995 – July Dr. C. Perera
1995 – Feb Not Awarded

Year

Name of Awardee

2018 Dr. M.Y. Amarasuriya
2017 Dr. W.K.T.R. Fernando
2015 Dr. W.M.M.L Chandradasa
2010 Dr. W.M.H. Wijesundara
2008 Dr. A.G.D.P.D. Gunaratne
2007 Dr. H. Waidyasekera
2007 Dr. A. Hapangama
2006 Dr. R.A.J. Ratnayake
2005 Dr. T.N. Rajapakse (ms)
2002 Dr. K.P.M. Kuylatunga
2002 Dr. D.L.N. Pitigala
2001 Dr. S. Sujeevan
2000 Dr. L.K. Cooray
1999 Dr. I.R. Karandawala
1996 Dr. A.R. Molagoda
1992 Dr. S.T. Kathriarachchi
1991 Dr. D.R.C. Hanwella
1990 Dr. D. De Silva

Year

Name of Awardee

2013 Dr. P.W.D.C.C Jayathilake
2010 Dr. R.M.A. Wijekoon
2008 Dr. J.V. Amalaseelan
2006 Dr. R.W.M.W.K. Rathnayake
2002 Dr. T. Skandarajah
1992 Dr. A.I.N.De. A. Samarasinghe

Year

Name of Awardee

2009 Dr. C.D. Ekanayake
2008 Dr. G.G.A. Gunasena
2004 Dr. H.M.R.P. Herath
2002 Dr. S. Gyamtsho
2000 Dr. V. Ravimohan
1997 Dr. E. Chandraharan

Year

Name of Awardee

2016 Dr. D.N Weerakoon
2015 Dr. T.S.K.R.D Caldera
2013 Dr. M.I.P. Premathilake
2012 Dr. A.U. Jayasinghe
2011 Dr. C.T Hapuarachchi
2009 Dr.M.A.R.V. Muthugala
2007 Dr. C.N. Badanasinghe
1991 Dr. N.R. De Silva

Year

Name of Awardee

2016 Dr. U.C.S Perera
1990 Dr. S. Nagendra
2018 – Jul Dr.Herath Mudiyanselage Kasun Bandara Herath
2018 – Feb. Dr. Basnayake Mudiyanselage Oshan Deshanjana Basnayake
2017- Jul Dr Hangiligurunnehalage Pradeep Kumara Wijeratne
2017-Feb Not awarded
2016-Jul Not awarded
2016- Feb Dr. Jeewan Pradeep Rankothkumbura
2015- July Not awarded
2015- Feb Not awarded
2014- July Dr.Asanga Aravinda Kamaladasa
2014- Feb Not awarded
2013- July Dr. Don Jayan Dewantha  Jayasinghe
2013- Feb Dr. Dakshitha Praneeth Wickramasinghe
2012 – Jul Dr. Thushan Dhananja Gooneratne
2012 – Feb Dr Balasingam Balagobi
2011- July Not awarded
2011- Feb Dr Amila Weerasekera
2010- July Not awarded
2010-Feb Dr Niroshan Sampath Atalugama
2009 – Jul Not awarded
2009 – Feb. Not awarded
2008- Jul Dr J A B S Jayasundera
2008-Feb Not awarded
2007-Jul Dr. Wijemuni Asiri Eranga Gunatilake
2007- Feb Dr Joel Daushan Arudchelvam
2006- July Dr Sakaladipathige Chaminda Udaya Kumara
2006- Feb Dr Karunathilaka Medagedara Kosala Somaratne
2005- July Dr. Mylvaganam Muhunthan
2005- Feb Dr.Hewage Don Rohan Chaminda Siriwardena
2004- July Not awarded
2004- Feb Dr. Munaweera Thanthreege Dilum Lakshan
2003– Jul Not awarded
2003– Feb Dr. Kumara Gamage Jineth Lochana Kumaragama
2002- July Dr. V. C. Halahakoon
2002- Feb Not awarded
2001- July Dr. Sivasuriya Sivaganesh
2001-Feb Dr.Mohamed Rezni Nizam Cassim
2000- July Dr.Dasmin Anupa Niriella
2000-Feb Dr. Gnanakanthan Kumaradasan

Year

Name of Awardee

2017 Dr. I.Piyadigama

Year

Name of Awardee

2018 Aug. Dr. T.M.K. Jayasinghe Arachchi
2018 Aug. Dr. A.G.R.M.A. Ranaweera
2018 Mar. Dr. M.P Herath
2017 Mar. Dr. T.L. Thanthrige
2017 Aug. Dr. M.N.Rajamuni

Year

Name of Awardee

2019 July Dr. M.A. Faleel
2018 Feb./Mar. Dr. M.M Rizmy
2017 Dr. S.Varunprasanth

Year

Name of Awardee

2017 Dr. C.L. Fonseka

Year

Name of Awardee

2018 Dr. M.F.J Alles
2017 Dr. K.D.S.T.Abeywardena