Mrs. Anusha Sabanathan

Deputy Registrar

Mrs. Lekha Wickramasinghe

Deputy Bursar

Senior Assistant Registrar (Academic)

Mrs. D.D.G.P.S. Daniels

Senior Assistant Registrar (Administration)

Mrs. S A A M Perera

Senior Assistant Registrar(Examination)

Ms. S. N. Jayasinghe

Assistant Registrar(Examination)

Y. C. Mahindadasa

Assistant Registrar (Academic)

Assistant Bursar