Pg Diploma in Anatomy
Pg Diploma Physiology

Reconstitution of BOS : June 2021

Dr. D.M. S. Fernando (Chairman)
Dr. Yamuna Rajapakse (Secretary)
Members
Professor Senaka Rajapakse ( Director/PGIM)
Professor Chandanie Wanigatunge (Deputy Director/PGIM)
Professor Sampath Gunawardena
Professor Sudarshani Wasalathanthri
Professor R S J Lenora
Professor Harsha Dissanayake
Dr. Kushan Medagoda
Dr.S Paththinige
Dr.(Mrs) Rajavarthani Sanjeev
Dr. S P Wickramage
Dr.(Mrs) S. Uthayakumar
Dr. Mythreye Thayaparan
Dr. R A N Ranatunga
Dr. Shirom Siriwardana
Dr. Vasitha Abeysuriya