Pg Diploma in Medical Microbiology
Pg Diploma in Clinical Microbiology
MD in Medical Microbiology
MD in Parasitology
MD in Virology
MD in Mycology

Reconstitution of BOS : June 2021
Dr. N.S.Chandrasiri (Chairman)
Dr. D.M.B.Thushari Dissanayake(Secretary)
Members
Professor Senaka Rajapakse ( Director/PGIM)
Professor Chandanie Wanigatunge (Deputy Director/PGIM)
Professor. A de S Nagahawatte
Professor Enoka Corea
Professor Deepika Fernando,
Professor N.K.A.Silva
Professor Neluka Fernando
Dr. G. Patabendige
Dr. Nadeesha Badanasinghe
Dr. K. Murugananthan
Dr. N.R. de Silva
Dr. Lilani Karunanayake
Dr. Janaki Abeynayake
Dr. K.D.Namalee
Dr. S.K.Jayathilake
Dr. Mahen Kothalawala
Dr. D.L.B. Piyasiri
Dr. S.P. Gunasekara
Dr. Jayanthi Elvitigala
Dr. S.H.C.K. De Silva
Dr. Dushani Jayawardhana
Dr.M.A.Rohitha V. Muthugala,
Dr.B.N.Dissanayake,
Dr.P.H.K.I. Shalindra Ranasinghe
Dr.Vaithehi Francis
Dr.A.G.T.L.G. Yapa